Skip to main content

JHOP - June 2020 Vol 10, No 3

Savannah L. Gulley, PharmD; Kyle A. Franco, PharmD, BCPPS; Joshua J. Elder, PharmD, BCPS, BCOP
Sarah L. Hanson, PharmD; Christina Maher, PharmD; Jai N. Patel, PharmD, BCOP
Erin K. Yeung, PharmD, BCPS; John Malamakal, PharmD, MS, BCPS, BCOP
Kelsey Konrardy, PharmD; Kane Hosmer, PharmD, BCOP; Michelle Rockey, PharmD, BCOP, FHOPA; Zahra Mahmoudjafari, PharmD, BCOP; Dennis Grauer, MS, PhD; David Henry, MS, BCOP, FASHP; Leyla Shune, MD; Joseph McGuirk, DO
Zain Al-Jammali, PharmD; Harleen Singh, PharmD, BCACP; Joseph Bubalo, PharmD, BCOP; Joseph Shatzel, MD